به نام خدا


درس نثر 1 تاريخ بيهقي      تاريخ: 1399/03/31        ساعت: 4 عصر           زمان آزمون: 20 دقيقه
دانشجويان محترم لطفا نام و نام خانوادگي - شماره دانشجويي و پاسخ ها را در بخش انتهاي سايت و به صورت پيام خصوصي در واتساپ ارسال فرماييد.


 


1-     دوره کامل سي جلدي تاريخ بيهقي شامل چه موضوعاتي بوده؟


      الف)از سقوط آل مامون تا سلطنت مسعود


    ب)از تشکيل حکومت غزنوي تا اوايل دوره سلطان ابراهيم


    ج) از سقوط آل مامون تا سلطنت محمود


    د) تشکيل حکومت سلطان محمود تا حکومت آلتون تاش


  2-موضوع کتاب زينه الکتاب چيست؟


الف)آداب معاشرت        ج)آداب نامه نگاري


د)آداب تصوير              ب)آداب کتابت


3-سبک تاريخ بيهقي.است.


الف)سبک خراساني


ب)سبک هندي


ج)سبک بازگشت


د)سبک خراساني و هندي


4-نامه توقيعي .؟


الف)به آن اعتبار نامه مي گويند که مورد ماموريت و نوع فرمان و وظيفه مامور درآن قيد مي شد.


ب)داراي دستخط و امضاي شاه به جهت تاکيد در اجراي فرمان يا بزرگداشت طرف مخاطب نامه


ج)نامه مختصري حاوي مطالبي محرمانه


د)حکم رسمي شخصي بود که به مقامي منصوب مي گرديد


5-بنا به نظر بيهقي اخبار گذشته بايد بر پايه کداميک از موارد زير باشد.؟


الف)از گوينده و کتابي مستند


ب)بند الف همراه با تاييد خرد


ج)واژههاي فارسي همراه با اشعار و ضرب المثل ها


د)اقوال و نويسندگان موثق


6-معني واژه «حرهّ ختلي» چيست؟


الف) غلام خاص   


ب)نگهبان


ج)شخصيت سازي


د)فراش


7-معني عبارت  «زده و افتاده را توان زد»چيست؟


الف)فقير و تهيدست را مي توان زد


ب)شکست خورده را مي توان زد


ج)فروتن را مي توان زد


د)مرده را مي توان آزار داد


 


8-کدام گزينه در باره بونصر مشکان صحيح است؟


الف)استاد ابوالفضل بيهقي


ب)مشاور بوسهل زوزني


ج)دبير ديوان رسالت محمود


د)وزير مسعود غزنوي


9-معناي«دستوري»چيست؟


الف)اجازه      ب)فرمان


ج)وزير         د)شجاع


10-مصراع« به سراي سپنج مهمان را» داراي چه آرايه اي است؟


الف)استعاره     ب)ايهام


ج)کنايه        د) مجاز


11- نوع کاربرد صفت در کدام گزينه با بقيه متفاوت است؟


الف)ومن وي را ديدم بر سر سرگين داني افکنده در جوار کوشک


ب) وامير نيم شب شده از شب يکشنبه هشتم جمادي الاولي بر نشست


ج)وي مراجعت ناکرده با امير مظهر طاهر را بفرمود تابر درختي کشيدند.


د)آمد تازان تا نزديک احمد و حال باز گفت


12- کدام گزينه از نظر مفهوم با بقيه متفاوت است؟


الف)مردم دل انگيز         ب)سر غوغا آن


ج)                  د) با سعيدان


13- عبارت عنان با عنان نهادن کنايه از چيست؟


الف)توقف کردن        ب)برابر رفتن


ج)مسابقه دادن      د)آرام حرکت کردن


14-معناي کدام واژه صحيح نيست؟


الف)مکبّه: سرپوش        ب)ديبا : نوعي پارچه ابريشمي رنگي


ج)مرغ دل: شجاع          د)طارم : سرسرا


 

آزمون آنلاين درس نظم 1 رودکي و منوچهري - استاد مهري اتيوند

آزمون آنلاين درس ادبيات کهن گروه مترجمي زبان - استاد مهري اتيو

آزمون آنلاين درس فارسي عمومي - استاد مهري اتيوند

آزمون آنلاين درس نثر 1 تاريخ بيهقي - استاد مهري اتيوند

  ,ب ,مي ,د ,سبک ,توان ,    ,را مي ,مي توان ,کدام گزينه ,تاريخ بيهقي ,بقيه متفاوت است؟الف

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله 13801129 a987 ایستاده در غبار ضد بیماری siteamozeshomid دانلود کتاب های دانشگاهی pdf شادی ونشاط در مدرسه تفريحي و سرگرمي خنده صد مقاله sajadiyeh4