به نام خدا


درس نظم 1 رودکي و منوچهري      تاريخ: 1399/03/27        ساعت: 5 عصر           زمان آزمون: 30 دقيقه


 


دانشجويان محترم لطفا نام و نام خانوادگي - شماره دانشجويي و پاسخ ها را در بخش انتهاي سايت و به صورت پيام خصوصي در واتساپ ارسال فرماييد.


   آزمون راس ساعت غير فعال مي گردد.


1-رودکي از شاعران قرنوزادگاه اصلي او .است.


الف)سوم-بنج        ب)چهارم-بخارا          ج)سوم-سمرقند     د)پنجم-سمرقند


2-معني لغت «نبيل» کدام گزينه است؟


الف)شريف           ب)ستم                   ج)مهيب                  د)حکيم


3- منظور از«بسته گيتي» در بيت زير کدام گزينه است؟


بسته گيتي ازو بيابد راحت          خسته گيتي ازو بيابد درمان


الف)دنيا دوست       ب)ناراحت          ج)اسير و گرفتار       د)مخالف دنيا


4-وجه شبه در مصراع «وان گل سوسن ماننده جامي ز لبن »کدام است؟


الف)سفيدي           ب)لطافت             ج) زردي                د) هيچکدام


5- در بيت زير چه آرايه بديعي بکار رفته است؟


خانه از روي تو تهي کردم        ديده از خون دل بيا کندم


الف)طباق             ب)جناس              ج)تصدير                 د) موازنه


6-«لرزيدني» در بيت زير چگونه کلمه اي است؟


بلرزيدي زمين لرزيدني سخت          که کوه اندر فتادي زو به گردن


الف)قيد             ب)مفعول مطلق          ج) مصدر لياقي            د ) مصدر


7-وزن بيت زير در کدام گزينه صحيح است ؟


چو از زلف شب باز شد تابها         فرو مرد قنديل محرابها


الف) فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن     ب)فعولن فعولن فعولن فعل


ج)مستفعلن مفتعلن فاعلن            د)مفعول فاعلات مفاعيلن


8-تخلص منوچهري به چه مناسبت بوده است؟


الف)به سبب انتساب به منوچهر بن شمس المعالي قابوس بن وشمگير


ب)نامش منوچهري بود


ج)به سبب انتساب به قابوس وشمگير


د)سلطان اين تخلص را براي شاعر برگزيده بود


9-«صفرا کردن»يعني؟


الف) ديوانه شدن           ب)زرد شدن        ج) خشمگين شدن            د) ترسيدن


10-ماجراي قصيده «ياد يار مهربان» در کدام کتاب نقل شده است؟


الف) کليله و دمنه      ب)مرزبان نامه         ج)لباب الالباب               د) چهار مقاله


11- کدام گزينه درباره حرف «ي» در «مستي» صحيح است؟


الف)جز کلمه است     ب)ياي نسبي است        ج)ياي زايد است        د)ياي مصدري است


12-مقصود از بيت زير کدام گزينه است؟


اندر بلاي سخت پديد آيد       فضل و بزرگمردي و سالاري


الف)بزرگ مرد و سالار بايد بلا کش باشد


ب) گرفتاريهاي بزرگ انسان را بزرگمرد و فاضل و سالار بار مي آورد


ج)در بلاهاي سخت از فضل و بزرگمردي و سالاري نبايد انديشيد


د)وقتي که بلاي سخت پديد آيد فضيلت و جوانمردي از ميان مي رود


13-« حقّه» در مصراع «وان نار به کردار يکي حقّه ساده» به چه معني است؟


الف) دوات       ب) مکر و حيله        ج) صندوقچه         د) همه موارد


14-عشقي که در ديوان منوچهري ديده مي شود چه عشقي است.؟


الف)حقيقي          ب) مجازي و جسماني         ج)عرفاني     د) تهي و خالي


15-منظور از مصراع «ابر آزاري برآمد از کنار کوهسار» چيست؟


الف)زمستان شد          ب) بهار آمد       ج) پاييز فرا رسيد      د)هوا ابري شد


16)مقصود از «لولوٌ» در مصراع اول بيت فوق چيست؟


الف) مرواريد            ب)گل                   ج) غنچه                        د)باران


17-کدام گزينه اضافه تشبيهي نيست؟


الف) زلف چوگان         ب)گنج سخن            ج)موي قطران                د) قطره باران


- معني لغت «اشهب» کدام گزينه است؟


الف) سپيد و سياه          ب)اسب سفيد           ج) آفتاب پرست           د) سرمه


19-ابداع مسمط به وسيله منوچهري حاکي از چيست؟


الف)تقليد حرف            ب) استعداد قوي          ج) موسيقيداني          د)عروض داني


20-موضوع  مسمطات منوچهري بيشتر درباره کيست؟


الف) محمود             ب) منوچهر بن قابوس        ج) مسعود               د ) عنصري


21- ذکر عرايس شعري عربي در ديوان منوچهري نشانه چيست؟


الف)تقليد از شاعران عرب       ب)ابراز قدرت بيان    ج)اظهار فضل       د)  نفوذ ادب عرب در ذهن او


22-«شبگير »به معناي؟


الف) نصف شب              ب) غروب             ج) صبح زود            د)ظهر


23- چرا منوچهري قوس و قزح را به ثوب عتّابي مانند کرده است؟«ثوب عتابي گشته سلب قوس و قزح»


الف)به سبب انحناي آن   ب) سبب رطوبت آن      ج) سبب رنگارنگي آن    د) سبب عرض و پهناي آن


24-نوبت گل در توصيف چيست؟


الف)زمستان             ب) بهار              ج) پاييز               د) تابستان


25-در کدام گزينه کلمه «وسن» صحيح معني شده است؟


الف) ريسمان            ب) بت             ج) خواب               د) وسيله


 


پيروز باشيد


 


 


 


 


 

آزمون آنلاين درس نظم 1 رودکي و منوچهري - استاد مهري اتيوند

آزمون آنلاين درس ادبيات کهن گروه مترجمي زبان - استاد مهري اتيو

آزمون آنلاين درس فارسي عمومي - استاد مهري اتيوند

آزمون آنلاين درس نثر 1 تاريخ بيهقي - استاد مهري اتيوند

ب ,ج ,د ,  ,کدام ,منوچهري ,کدام گزينه ,    ,بيت زير ,در بيت ,در کدام ,کدام گزينه است؟الف

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله ایل های 2 حافظ راعی nofile وبلاگ شخصی فاطمه ولی‌نژاد vistarayanehl معرفی کالا فروشگاهی ANIME CASTLE گیلان من عسل ارگانیک پلنگا دانلودستان