به نام خدا


درس فارسي عمومي      تاريخ: 1399/04/01        ساعت: 4 عصر           زمان آزمون: 40 دقيقه
دانشجويان محترم لطفا نام و نام خانوادگي - شماره دانشجويي و پاسخ ها را در بخش انتهاي سايت و به صورت پيام خصوصي در واتساپ ارسال فرماييد.


 


  1-بيت «به بينندگان آفريننده را/نبيني مرنجان دو بيننده را» پوياي عقيده ؟


الف) معتزله وشيعه            ب)اشاعره و معتزله


ج) اهل سنت و اشاعره        د)اهل جبر و اشاعره


2-ميان کلمات «جان و خرد »چه صنعت ادبي برقرار است؟


الف)تضاد      ب)مراعات نظير 


ج)تشبيه        د)جناس


3-«جويبار آزادي» چه نوع اضافه اي است؟


الف)تشبيهي         ب)استعاري


ج)توضيحي        د)اقتراني


4- معني واژه «علت» در مصراع «خام خوردن علت آرد در بشر» چيست؟


الف)خستگي        ب)مرگ


ج)بيماري          د)درد و الم


5-نويسنده کتاب «مسايل عصر ايلخانان»کيست؟


الف)عبدالحسين زرين کوپ        ب)حسينعلي راشد


ج) منوچهر مرتضوي                 د)نصراله فلسفي


6-ويژگي شعر نظامي چيست؟


الف)توصيفات زيبا                   ب)لطافت انديشه


ج)سادگي و رواني                  د) شيوايي بيان


7-کدام گزينه از آثار منثور ناصر خسرو نيست؟


الف) خوان اخوان، زادالمسافرين         د)گشايش و رهايش ،سفرنامه


ب)جامع الحکمتين ،وجه دين            د)روشنايي نامه و سعادت نامه


8-مفهوم ترکيب «من يزيد عشق» چيست؟


الف)جايي که عشق جلوه گري مي کند


ب)جايي که که عشق را به حراج گذاشته اند


ج)جايي که عشق هم بدان راه ندارد


د)جايي که عاشق حقيقي بدان مي رسد


9-مقصود از «ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت » کيست؟


الف)روح دميده شده خداوند در تن آدمي           ج)عاشقان درگه حق


ب)عارفان پاک باخته                                  د)زايرين حرم امن الهي


10-بين کلمات«مشغول و مغرور» چه نوع سجعي است؟


الف)متوازي             ب)مطرف


ج)ناقص                د)متوازن


11-نويسنده کتاب «الاتقان»کيست؟


الف)خواجه عبدالله انصاري              ج)جلال الدين سيوطي


ب)ابوسعيد ابوالخير                   د)ابن الاثير


 


 


12-«هابيل آفتاب»چه نوع اضافه اي است؟


الف)توضيحي             ج)تشبيهي


ب)توصيفي                 د)استعاري


13-«هراسان» چه نوع صفتي است؟


الف)حاليه                  ج)نسبي


د)لياقت                 د)مفعولي


14-شعر کدام شاعر از عرفان بودايي اثر پذيرفته است؟


الف)نيما                 ج)اخوان ثالث


ب)سهراب سپهري          د)پروين


15-کدام نوع شعر در ديوان پرويناعتصامي نيست؟


الف)قصيده               ج)مثنوي


ب)غزل                د)قطعه


16)اطال الله بقاه»از نظر دستوري چه نوع جمله اي است؟


الف)معترضه                   ج)امري


ب)خبري                      د)زايد


17-بگسترد »چه نوع فعلي است؟


الف)مضارع اخباري                    ج)ماضي بعيد


ب)مضارع التزامي                      د)ماضي التزامي


 


-مريد «شمس» چه کسي بود؟


الف)مولوي                           ج)بها ولد


ب)عطار                             د)حسام الدين چلبي


19-نهاد در جمله «از آنکه شيفته عشقم»کدام است؟


الف)   م                   ج)عشق


ب)شيفته                   د)محذوف است


20)ارمغان حجاز» اثر کيست؟


الف) حسينعلي راشد                  ج)نظام الملک


ب)اقبال                                د)شهيدي


21-معني واژه «لمحه» کدام است؟


الف)زمان اندک                  ج)بوي خوش


ب)دميدن                         د)آواز خوش


22-«دريا»در مصراع «او که مي رفت مرا هم به دل دريا برد»استعاره از چيست؟


الف)حقيقت                       ب)هستي


ب)عشق                            د)قدرت


23-در بيت« تو مپندارکه مجنون سر خود مجنون گشت/از سمک تا به سهايش کشش ليلي بود»چه آرايه اي مشهود نيست؟


الف)مراعات نظير                    ج) طباق


ب)استعاره                             د) جناس


24-ابزار عارف کدام است؟


الف)عقل                          ج)منطق


ب)تصفيه                         د)استدلال


25- شعار کعبه» چه نوع اضافه اي است؟


الف)توضيحي                     ج)استعاري


ب)تخصيصي                    د)تشبيهي


 

آزمون آنلاين درس نظم 1 رودکي و منوچهري - استاد مهري اتيوند

آزمون آنلاين درس ادبيات کهن گروه مترجمي زبان - استاد مهري اتيو

آزمون آنلاين درس فارسي عمومي - استاد مهري اتيوند

آزمون آنلاين درس نثر 1 تاريخ بيهقي - استاد مهري اتيوند

د ,ج ,است؟الف ,  ,ب ,نوع ,    ,چه نوع ,اي است؟الف ,جايي که ,نوع اضافه

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله گودرز صادقی (Goudarz Sadeghi) مشاور فروش و بازاریابی تخفیف ویژه فقط برای امروز طلای دیجیتال وبلاگ وادی علم mobinsilver به روزترین وبلاگ جامع سئو وبلاگ همسفران میرداماد ارزان کده چاپ بسته بندي فست فود