سامانه آزمون آنلاين دروس استاد مهري اتيوند 


به نام خدا


درس نظم 1 رودکي و منوچهري      تاريخ: 1399/03/27        ساعت: 5 عصر           زمان آزمون: 30 دقيقه


 


دانشجويان محترم لطفا نام و نام خانوادگي - شماره دانشجويي و پاسخ ها را در بخش انتهاي سايت و به صورت پيام خصوصي در واتساپ ارسال فرماييد.


   آزمون راس ساعت غير فعال مي گردد.


1-رودکي از شاعران قرنوزادگاه اصلي او .است.


الف)سوم-بنج        ب)چهارم-بخارا          ج)سوم-سمرقند     د)پنجم-سمرقند


2-معني لغت «نبيل» کدام گزينه است؟


الف)شريف           ب)ستم                   ج)مهيب                  د)حکيم


3- منظور از«بسته گيتي» در بيت زير کدام گزينه است؟


بسته گيتي ازو بيابد راحت          خسته گيتي ازو بيابد درمان


الف)دنيا دوست       ب)ناراحت          ج)اسير و گرفتار       د)مخالف دنيا


4-وجه شبه در مصراع «وان گل سوسن ماننده جامي ز لبن »کدام است؟


الف)سفيدي           ب)لطافت             ج) زردي                د) هيچکدام


5- در بيت زير چه آرايه بديعي بکار رفته است؟


خانه از روي تو تهي کردم        ديده از خون دل بيا کندم


الف)طباق             ب)جناس              ج)تصدير                 د) موازنه


6-«لرزيدني» در بيت زير چگونه کلمه اي است؟


بلرزيدي زمين لرزيدني سخت          که کوه اندر فتادي زو به گردن


الف)قيد             ب)مفعول مطلق          ج) مصدر لياقي            د ) مصدر


7-وزن بيت زير در کدام گزينه صحيح است ؟


چو از زلف شب باز شد تابها         فرو مرد قنديل محرابها


الف) فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن     ب)فعولن فعولن فعولن فعل


ج)مستفعلن مفتعلن فاعلن            د)مفعول فاعلات مفاعيلن


8-تخلص منوچهري به چه مناسبت بوده است؟


الف)به سبب انتساب به منوچهر بن شمس المعالي قابوس بن وشمگير


ب)نامش منوچهري بود


ج)به سبب انتساب به قابوس وشمگير


د)سلطان اين تخلص را براي شاعر برگزيده بود


9-«صفرا کردن»يعني؟


الف) ديوانه شدن           ب)زرد شدن        ج) خشمگين شدن            د) ترسيدن


10-ماجراي قصيده «ياد يار مهربان» در کدام کتاب نقل شده است؟


الف) کليله و دمنه      ب)مرزبان نامه         ج)لباب الالباب               د) چهار مقاله


11- کدام گزينه درباره حرف «ي» در «مستي» صحيح است؟


الف)جز کلمه است     ب)ياي نسبي است        ج)ياي زايد است        د)ياي مصدري است


12-مقصود از بيت زير کدام گزينه است؟


اندر بلاي سخت پديد آيد       فضل و بزرگمردي و سالاري


الف)بزرگ مرد و سالار بايد بلا کش باشد


ب) گرفتاريهاي بزرگ انسان را بزرگمرد و فاضل و سالار بار مي آورد


ج)در بلاهاي سخت از فضل و بزرگمردي و سالاري نبايد انديشيد


د)وقتي که بلاي سخت پديد آيد فضيلت و جوانمردي از ميان مي رود


13-« حقّه» در مصراع «وان نار به کردار يکي حقّه ساده» به چه معني است؟


الف) دوات       ب) مکر و حيله        ج) صندوقچه         د) همه موارد


14-عشقي که در ديوان منوچهري ديده مي شود چه عشقي است.؟


الف)حقيقي          ب) مجازي و جسماني         ج)عرفاني     د) تهي و خالي


15-منظور از مصراع «ابر آزاري برآمد از کنار کوهسار» چيست؟


الف)زمستان شد          ب) بهار آمد       ج) پاييز فرا رسيد      د)هوا ابري شد


16)مقصود از «لولوٌ» در مصراع اول بيت فوق چيست؟


الف) مرواريد            ب)گل                   ج) غنچه                        د)باران


17-کدام گزينه اضافه تشبيهي نيست؟


الف) زلف چوگان         ب)گنج سخن            ج)موي قطران                د) قطره باران


- معني لغت «اشهب» کدام گزينه است؟


الف) سپيد و سياه          ب)اسب سفيد           ج) آفتاب پرست           د) سرمه


19-ابداع مسمط به وسيله منوچهري حاکي از چيست؟


الف)تقليد حرف            ب) استعداد قوي          ج) موسيقيداني          د)عروض داني


20-موضوع  مسمطات منوچهري بيشتر درباره کيست؟


الف) محمود             ب) منوچهر بن قابوس        ج) مسعود               د ) عنصري


21- ذکر عرايس شعري عربي در ديوان منوچهري نشانه چيست؟


الف)تقليد از شاعران عرب       ب)ابراز قدرت بيان    ج)اظهار فضل       د)  نفوذ ادب عرب در ذهن او


22-«شبگير »به معناي؟


الف) نصف شب              ب) غروب             ج) صبح زود            د)ظهر


23- چرا منوچهري قوس و قزح را به ثوب عتّابي مانند کرده است؟«ثوب عتابي گشته سلب قوس و قزح»


الف)به سبب انحناي آن   ب) سبب رطوبت آن      ج) سبب رنگارنگي آن    د) سبب عرض و پهناي آن


24-نوبت گل در توصيف چيست؟


الف)زمستان             ب) بهار              ج) پاييز               د) تابستان


25-در کدام گزينه کلمه «وسن» صحيح معني شده است؟


الف) ريسمان            ب) بت             ج) خواب               د) وسيله


 


پيروز باشيد


 


 


 


 


 


به نام خدا


درس ادبيات کهن گروه مترجمي زبان      تاريخ: 1399/04/02        ساعت: 13:30           زمان آزمون: 40 دقيقه


دانشجويان محترم لطفا نام و نام خانوادگي - شماره دانشجويي و پاسخ ها را در بخش انتهاي سايت و به صورت پيام خصوصي در واتساپ ارسال فرماييد.


   آزمون راس ساعت غير فعال مي گردد.


 


1-نام ديگرزبان پهلوي جنوبي چه بود؟


الف)پهلوي فارسي                        ج)دري


ب)پارسي                                   د)آذري


2-از شاعران مشهور دوره صفاري در اواخر قرن سوم کيست؟


الف)فيروز مشرقي                          ج)فردوسي


ب)محمد بن وصيف سگزي             د)رودکي


3-چه کسي کليله و دمنه را از نثر به نظم درآورد؟


الف)ابولفضل بلعمي                     ج)عبدالله بن مقفع


ب)رودکي                                د)محمد طبري


4-الابنيه عن حقايق الادويه اثر کيست؟


الف)بلعمي                          ج)منصور بن نوح ساماني


ب)ابومنصور موفق هروي        د)ابو يعقوب سگزي


5-کشف المحجوب اثر کيست؟


الف)ابويعقوب سگزي                   ج)طبري


ب)فردوسي                               د)بلخي

6-زبان رسمي دربار غزنوي بود


الف)دري                           ج)پشتو


ب)تاجيکي                        د)ازبکي


7-.از مراکز ادبيات پارسي مي باشد.


الف)هندوستان           ج)آسياي صغير


ب)سرزمين شام        د)آسياي کبير


8-آرايه سجع در ادبيات فارسي توسط چه کسي ابداع شد؟


الف)عنصرالمعالي کيکاووس       ج)خواجه عبدالله انصاري


   ب)نظام الملک طوسي            د)محمد بن منور


9-مهمترين کتاب در قرن ششم پس از چهار مقاله با توجه به صنايع لفظي نوشته شده.


الف)عتبعه الکعبه             ج)مقامات حميدي


ب)التوسل الي الترسل          د)المضاعف الي ابداع


10-کدام اثر در اواخر قرن ششم با نثر مصنوع تاليف شده است؟


الف) روضه العقول             ج)مرزبان نامه


ب)راحه الصدور               د)تاريخ بلعمي


11-مخزن الاسرار از آثار کدام شاعر است؟


الف)عطار           ج)دقيقي


ب)نظامي         د)رودکي
12-کدام قرن عرفان و تصوف رواج بيشتري داشت؟


الف)قرن چهارم          ج)قرن ششم


ب)قرن پنجم            د)قرن هفتم


13-نخستين کسي که با ايجاد منظومه هاي بزرگ عرفاني درخشيد.؟


الف)سنايي           ب)مولوي


ب)نظامي              د)عطار


14- از شاعران مبتکر و کم نظير فارسي به وصف اغذيه و اطعمه پرداخته؟


الف)آذري اسفرايني          ج)امير شاهي سبزواري


ب)ابو سحق شيرازي      د)قاسم الانوار


15-نشاط اصفهاني جز شاعران کدام دوره مي باشد؟


الف)قاجاري                ج)غزنوي


ب)صفوي                  د)زنديه


16-دوره بلوغ اسلامي و ادب عربي مربوط به کدام قرن مي باشد؟


الف) قرن سوم         ج) اواخر قرن پنجم


ب)قرن چهارم          د)قرن ششم


17-سبکي که از اواخر قرن پنجم و ششم در نثر فارسي ظهور کرد؟


الف)نثر مصنوع           ج)نثر متکلف با لغات عربي


ب)نثر مرسل             د)نثر ساده بي تکلف
- از نويسندگان مشهور قرن هفتم و صاحب کتاب نظام التواريخ .مي باشد.


الف)شهاب الدين عبدالله              ج)قاضي ناصرالدين بيضاوي


ب)عطاملک جويني                 د) منتخب يزدي


19- نفحات الانس اثر کدام نويسنده است؟


الف)علي حسيني اصفهاني           ج)جامي  


ب)ترکه اصفهاني                      د) امير خسرو دهلوي


20- شيوه سبک نثر بيهقي و آثار او  توضيح دهيد.


 


به نام خدا


درس فارسي عمومي      تاريخ: 1399/04/01        ساعت: 4 عصر           زمان آزمون: 40 دقيقه
دانشجويان محترم لطفا نام و نام خانوادگي - شماره دانشجويي و پاسخ ها را در بخش انتهاي سايت و به صورت پيام خصوصي در واتساپ ارسال فرماييد.


 


  1-بيت «به بينندگان آفريننده را/نبيني مرنجان دو بيننده را» پوياي عقيده ؟


الف) معتزله وشيعه            ب)اشاعره و معتزله


ج) اهل سنت و اشاعره        د)اهل جبر و اشاعره


2-ميان کلمات «جان و خرد »چه صنعت ادبي برقرار است؟


الف)تضاد      ب)مراعات نظير 


ج)تشبيه        د)جناس


3-«جويبار آزادي» چه نوع اضافه اي است؟


الف)تشبيهي         ب)استعاري


ج)توضيحي        د)اقتراني


4- معني واژه «علت» در مصراع «خام خوردن علت آرد در بشر» چيست؟


الف)خستگي        ب)مرگ


ج)بيماري          د)درد و الم


5-نويسنده کتاب «مسايل عصر ايلخانان»کيست؟


الف)عبدالحسين زرين کوپ        ب)حسينعلي راشد


ج) منوچهر مرتضوي                 د)نصراله فلسفي


6-ويژگي شعر نظامي چيست؟


الف)توصيفات زيبا                   ب)لطافت انديشه


ج)سادگي و رواني                  د) شيوايي بيان


7-کدام گزينه از آثار منثور ناصر خسرو نيست؟


الف) خوان اخوان، زادالمسافرين         د)گشايش و رهايش ،سفرنامه


ب)جامع الحکمتين ،وجه دين            د)روشنايي نامه و سعادت نامه


8-مفهوم ترکيب «من يزيد عشق» چيست؟


الف)جايي که عشق جلوه گري مي کند


ب)جايي که که عشق را به حراج گذاشته اند


ج)جايي که عشق هم بدان راه ندارد


د)جايي که عاشق حقيقي بدان مي رسد


9-مقصود از «ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت » کيست؟


الف)روح دميده شده خداوند در تن آدمي           ج)عاشقان درگه حق


ب)عارفان پاک باخته                                  د)زايرين حرم امن الهي


10-بين کلمات«مشغول و مغرور» چه نوع سجعي است؟


الف)متوازي             ب)مطرف


ج)ناقص                د)متوازن


11-نويسنده کتاب «الاتقان»کيست؟


الف)خواجه عبدالله انصاري              ج)جلال الدين سيوطي


ب)ابوسعيد ابوالخير                   د)ابن الاثير


 


 


12-«هابيل آفتاب»چه نوع اضافه اي است؟


الف)توضيحي             ج)تشبيهي


ب)توصيفي                 د)استعاري


13-«هراسان» چه نوع صفتي است؟


الف)حاليه                  ج)نسبي


د)لياقت                 د)مفعولي


14-شعر کدام شاعر از عرفان بودايي اثر پذيرفته است؟


الف)نيما                 ج)اخوان ثالث


ب)سهراب سپهري          د)پروين


15-کدام نوع شعر در ديوان پرويناعتصامي نيست؟


الف)قصيده               ج)مثنوي


ب)غزل                د)قطعه


16)اطال الله بقاه»از نظر دستوري چه نوع جمله اي است؟


الف)معترضه                   ج)امري


ب)خبري                      د)زايد


17-بگسترد »چه نوع فعلي است؟


الف)مضارع اخباري                    ج)ماضي بعيد


ب)مضارع التزامي                      د)ماضي التزامي


 


-مريد «شمس» چه کسي بود؟


الف)مولوي                           ج)بها ولد


ب)عطار                             د)حسام الدين چلبي


19-نهاد در جمله «از آنکه شيفته عشقم»کدام است؟


الف)   م                   ج)عشق


ب)شيفته                   د)محذوف است


20)ارمغان حجاز» اثر کيست؟


الف) حسينعلي راشد                  ج)نظام الملک


ب)اقبال                                د)شهيدي


21-معني واژه «لمحه» کدام است؟


الف)زمان اندک                  ج)بوي خوش


ب)دميدن                         د)آواز خوش


22-«دريا»در مصراع «او که مي رفت مرا هم به دل دريا برد»استعاره از چيست؟


الف)حقيقت                       ب)هستي


ب)عشق                            د)قدرت


23-در بيت« تو مپندارکه مجنون سر خود مجنون گشت/از سمک تا به سهايش کشش ليلي بود»چه آرايه اي مشهود نيست؟


الف)مراعات نظير                    ج) طباق


ب)استعاره                             د) جناس


24-ابزار عارف کدام است؟


الف)عقل                          ج)منطق


ب)تصفيه                         د)استدلال


25- شعار کعبه» چه نوع اضافه اي است؟


الف)توضيحي                     ج)استعاري


ب)تخصيصي                    د)تشبيهي


 


 


به نام خدا


درس نثر 1 تاريخ بيهقي      تاريخ: 1399/03/31        ساعت: 4 عصر           زمان آزمون: 20 دقيقه
دانشجويان محترم لطفا نام و نام خانوادگي - شماره دانشجويي و پاسخ ها را در بخش انتهاي سايت و به صورت پيام خصوصي در واتساپ ارسال فرماييد.


 


1-     دوره کامل سي جلدي تاريخ بيهقي شامل چه موضوعاتي بوده؟


      الف)از سقوط آل مامون تا سلطنت مسعود


    ب)از تشکيل حکومت غزنوي تا اوايل دوره سلطان ابراهيم


    ج) از سقوط آل مامون تا سلطنت محمود


    د) تشکيل حکومت سلطان محمود تا حکومت آلتون تاش


  2-موضوع کتاب زينه الکتاب چيست؟


الف)آداب معاشرت        ج)آداب نامه نگاري


د)آداب تصوير              ب)آداب کتابت


3-سبک تاريخ بيهقي.است.


الف)سبک خراساني


ب)سبک هندي


ج)سبک بازگشت


د)سبک خراساني و هندي


4-نامه توقيعي .؟


الف)به آن اعتبار نامه مي گويند که مورد ماموريت و نوع فرمان و وظيفه مامور درآن قيد مي شد.


ب)داراي دستخط و امضاي شاه به جهت تاکيد در اجراي فرمان يا بزرگداشت طرف مخاطب نامه


ج)نامه مختصري حاوي مطالبي محرمانه


د)حکم رسمي شخصي بود که به مقامي منصوب مي گرديد


5-بنا به نظر بيهقي اخبار گذشته بايد بر پايه کداميک از موارد زير باشد.؟


الف)از گوينده و کتابي مستند


ب)بند الف همراه با تاييد خرد


ج)واژههاي فارسي همراه با اشعار و ضرب المثل ها


د)اقوال و نويسندگان موثق


6-معني واژه «حرهّ ختلي» چيست؟


الف) غلام خاص   


ب)نگهبان


ج)شخصيت سازي


د)فراش


7-معني عبارت  «زده و افتاده را توان زد»چيست؟


الف)فقير و تهيدست را مي توان زد


ب)شکست خورده را مي توان زد


ج)فروتن را مي توان زد


د)مرده را مي توان آزار داد


 


8-کدام گزينه در باره بونصر مشکان صحيح است؟


الف)استاد ابوالفضل بيهقي


ب)مشاور بوسهل زوزني


ج)دبير ديوان رسالت محمود


د)وزير مسعود غزنوي


9-معناي«دستوري»چيست؟


الف)اجازه      ب)فرمان


ج)وزير         د)شجاع


10-مصراع« به سراي سپنج مهمان را» داراي چه آرايه اي است؟


الف)استعاره     ب)ايهام


ج)کنايه        د) مجاز


11- نوع کاربرد صفت در کدام گزينه با بقيه متفاوت است؟


الف)ومن وي را ديدم بر سر سرگين داني افکنده در جوار کوشک


ب) وامير نيم شب شده از شب يکشنبه هشتم جمادي الاولي بر نشست


ج)وي مراجعت ناکرده با امير مظهر طاهر را بفرمود تابر درختي کشيدند.


د)آمد تازان تا نزديک احمد و حال باز گفت


12- کدام گزينه از نظر مفهوم با بقيه متفاوت است؟


الف)مردم دل انگيز         ب)سر غوغا آن


ج)                  د) با سعيدان


13- عبارت عنان با عنان نهادن کنايه از چيست؟


الف)توقف کردن        ب)برابر رفتن


ج)مسابقه دادن      د)آرام حرکت کردن


14-معناي کدام واژه صحيح نيست؟


الف)مکبّه: سرپوش        ب)ديبا : نوعي پارچه ابريشمي رنگي


ج)مرغ دل: شجاع          د)طارم : سرسرا


 


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله دانلود خلاصه کتاب akhbar tecnolozh13 بچگي ابولی jadidtarinha آشپزی داستان های 4 مرجع خدمات اينترنتي ایران خبر20 سامانه اطلاع رسانی کارگاه های روان شناسی و مشاوره در تهران